Algemene voorwaarden, kwaliteit, klachten en privacy

Algemene voorwaarden

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog is gehouden aan de BvK beroepscode.
 • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De kosten van de therapie bedragen € 85,- voor de eerste behandeling/consult met intakegesprek. Deze behandeling duurt 1,5 uur.  
 • Vervolgbehandelingen duren 1 uur en bedragen € 60,- per behandeling
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de kinesioloog te bespreken. Komen kinesioloog en cliënt er niet uit dan kunt u zich tot de Beroepsvereniging voor Kinesiologie wenden.
 • De kinesioloog Elze Visser is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • De kinesioloog Elze Visser is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

 

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.

 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken kunt u contact met mij opnemen: Als ik niet telefonisch bereikbaar ben kunt u een bericht inspreken of een mail sturen met het verzoek om teruggebeld te worden.

Mijn kwaliteitsstandaard

 1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging BvK en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

 2. Kennis en opleiding. Ik ben Erkend kinesioloog® en heb de volgende opleidingen gevolgd:
  - HBO Nederlandse School voor Kinesiologie
  - HBO Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis
  - HBO Aromatherapie Ellen Asjes
  - Allergie cursus Espavo
  - Veel cursussen en nascholingen

 3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling. Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:
  1. Vakkennis kinesiologie
  2. De relatie met elkaar. 

  ad. 1 Vakkennis kinesiologie. 
  Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik de volgende basisprincipes hanteer: Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen.  Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.
  Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK: http://ki-net.nl 

  ad. 2 De relatie met elkaar.
  Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

 4. Openheid en vertrouwen

     Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te
     behalen, om wensen duidelijk te krijgen en om misverstanden en ontevredenheid te
     voorkomen.

 

 1. Verantwoordelijkheid van de cliënt
  De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

 

In mijn praktijk handel ik volgens de uitgangspunten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Wkkgz

Sinds 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van kracht. Het doel van deze wet is om optimale kwaliteit te waarborgen voor de cliënten die (in dit geval) mijn praktijk bezoeken. Op grond van deze wet ben ik verplicht u vooraf te informeren over de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer (zie website van mijn praktijk)

 

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de door mij verleende zorg? Laat het mij dan weten; liefst schriftelijk.

Ik neem uw onderbouwde klacht serieus en wil proberen om in een persoonlijk gesprek de door u ervaren knelpunten samen op te lossen. Ik ga ervan uit dat we daar samen prima uit komen.

Het is ook in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

 

Bent u na ons gesprek niet tevreden over mijn klachtenafhandeling, dan kunt u uw klacht schriftelijk onderbouwd voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de geschillencommissie  SCAG (www.SCAG.nl)

 

De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel assisteren met het formuleren van de klacht. 

Hij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden om er zo voor te zorgen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

 

Is er na 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen voor u bevredigende oplossing dan kunt u naar de geschillencommissie. Ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil: www.zorggeschil.nl

De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.

De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.

 

 

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alsmede NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw gegevens,
· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut ben ik de enige die toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, maar alleen met uw toestemming:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 · Uw naam, adres en woonplaats
· Uw geboortedatum
· Datum van de behandeling
· Korte omschrijving van de behandeling: Kinesiologie
· Kosten van het consult

 

 

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Empower is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Empower.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Empower te mogen claimen of te veronderstellen.
Empower streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Empoweraanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.